Παρακαλούμε, όταν κάνετε χρήση δεδομένων από την ιστοσελίδα μας να κάνετε αναφορά της πηγής ως ακολούθως:

Permanent Regional Seismological Network operated by the Aristotle University 
of Thessaloniki, doi:10.7914/SN/HT

Για περισσότερες πληροφορίες http://dx.doi.org/doi:10.7914/SN/HT

 

Κατάλογος Σεισμών (550 π.Χ. - 2010)
Αναφορές:
- Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Papaioannou, Ch.A., Papazachos, C.B. and E.M. Scordilis (2000). A catalogue of earthquakes in Greece and surrounding area for the period 550BC-1999, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki, 1, 333pp.
- Papazachos, B.C., Comninakis, P.E., Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F. and C.B. Papazachos (2010). A catalogue of earthquakes in the Mediterranean and surrounding area for the period 1901 - 2010, Publ. Geophys. Laboratory, University of Thessaloniki.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες για τις βασικές εστιακές παραμέτρους (χρόνος γένεσης, επίκεντρο, εστιακό βάθος, μέγεθος) για τους γνωστούς σεισμούς με μέγεθος μεγαλύτερο απο 4.5, για το χρονικό διάστημα απο το 550 π.Χ έως και το τέλος του 2010. Ο κατάλογος καλύπτει την περιοχή που ορίζεται απο το πλαίσιο33.0oB - 43.0oB, 18.0oA - 30.0oA και είναι ομογενής ως προς το μέγεθος, αφού όλα τα μεγέθη του αναφέρονται στην κλίμακα σεισμικής ροπής (από απ'ευθείας υπολογισμό ή από μετατροπές μεγεθών άλλων κλιμάκων σε ισοδύναμα μεγέθη σεισμικής ροπής). Τα δεδομένα του καταλόγο είναι πλήρη για τα παρακάτω διαστήματα και μεγέθη: Για Μ>6.5 απο το 1901, για Μ>5.2 απο το 1911, για Μ>4.8 απο το 1950 και για Μ>4.5 απο το 1964.

Κατάλογος σεισμών με μέγεθος Μ>2.0 (01/01/1995 - 31/05/2023)

Ο κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες για τις βασικές εστιακές παραμέτρους (χρόνος γένεσης, επίκεντρο, εστιακό βάθος, μέγεθος) σεισμών που έχουν καταγραφεί απο το δίκτυο σεισμογράφων του Εργ. Γεωφυσικής του Α.Π.Θ. και για τους οποίους υπάρχουν δημοσιευμένες φάσεις απο το Εργαστήριο (δελτία σεισμών). Ο κατάλογος καλύπτει την ευρύτερη περιοχή του ελληνικού χώρου, αλλά και σημαντικούς μακρυνότερους σεισμούς, ενώ περιλαμβάνει μόνο σεισμούς με μέγεθος Μ>2.0.

Προκαταρκτικός κατάλογος σεισμών με μέγεθος Μ>2.0 (01/06/2023 - σήμερα) 

Ο κατάλογος περιέχει σεισμούς για το παραπάνω χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ο τελικός επανέλεγχος των παραμέτρων τους.

* Οι κατάλογοι είναι σε δυναμική κατάσταση, αφού προστίθενται συνεχώς νέα στοιχεία και γίνεται επανέλεγχος των πληροφοριών. Επίσης είναι δυνατόν να υπάρξουν μικρές αλλαγές αν και όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Διάφοροι κατάλογοι - Εργασίες

   
   

| Αρχική σελίδα |