ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

3.1.  ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

3.1.1.  Παναγιωτόπουλος, Δ.Γ. Καμπύλες χρόνων διαδρομής και δομή του φλοιού στο Νότιο Βαλκανικό χώρο. Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ., 173, 1984.

3.2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

3.2.1. Papazachos, B.C., Tsapanos, T.M. and Panagiotopoulos, D.G. A premonitory pattern of earthquakes in Northern Greece. Nature, 296 (5854), 232-235, 1982.

3.2.2 Papazachos, B.C., Panagiotopoulos, D.G., Tsapanos, T.M., Mountrakis, D.M. and Dimopoulos, G.Ch. A study of the 1980 summer seismic sequence in Magnesia region of Central Greece. Geophys. J. R. astr. Soc., 75, 155-168, 1983.

3.2.3. Panagiotopoulos, D.G. and Papazachos, B.C. Travel times of Pn-waves in the Aegean and surrounding area. Geophys. J. R. astr. Soc., 80, 165-176, 1985.

3.2.4. Panagiotopoulos, D.G., Hatzidimitriou, P.M., Karakaisis, G.F., Papadimitriou, E.E. and Papazachos, B.C. Travel time residuals in South-eastern Europe. Pure and Applied Geophysics, 123, 221-231, 1985.

3.2.5. Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F., Karakostas, B.G., Panagiotopoulos, D.G., Comninakis, P.E. and Papazachos, B.C. Evidence for transform faulting in the Ionian sea: the Cephalonia sequence of 1983. Pure and Applied Geophysics, 123, 388-397, 1985.

3.2.6. Hatzfeld, D., Christodoulou, A.A., Scordilis, E.M., Panagiotopoulos, D.G. and Hatzidimitriou, P.M. A microearthquake study of the Mygdonian graben (northern Greece), Earth and Planetary Science Letters, 81, 379-396, 1987.

3.2.7.Karakaisis, G.F., Panagiotopoulos, D.G., Krimnianiotou, M.Ch. and Papazachos, B.C. Preseismic quiescence before large earthquakes in the Aegean and surrounding area. Annales Geophysicae, 5Â, 155-160, 1987.

3.2.8. Papazachos, B.C., Kiratzi, A.A., Karakostas, B.G., Panagiotopoulos, D.G., Scordilis, E. and  Mountrakis, D. Surface fault traces, fault plane solution and spatial distribution of the aftershocks of the September 13, 1986 Earthquake of Kalamata: (Southern Greece). Pure and Applied Geophysics, 126, 55-68, 1988.

3.2.9.Hatzfeld, D., Pedotti, G., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G., Scordilis, E., Drakopoulos, I., Makropoulos, K., Delibasis, N., Latoussakis, I., Baskoutas, I. and Frogneux, M. The Hellenic subduction beneath Peloponnese, first results of a microearthquake study. Earth and Planetary Science Letters, 93, 283-291, 1989.

3.2.10.Karakaisis, G.F., Panagiotopoulos, D.G., Krimnianiotou, M.Ch. and Papazachos, B.C. Reply on the comments of G.A. Papadopoulos on the paper “Preseismic quiescence before large earthquakes in the Aegean and surrounding area”. Geophys. J. Int., 88, 405-407, 1989.

3.2.11. Papazachos, B.C. and Panagiotopoulos, D.G. Normal faults associated with volcanic activity and deep rupture zones in the southern Aegean volcanic arc. Tectonophysics, 220, 301-308, 1993.

3.2.12.Hatzfeld, D., Besnard, M., Makropoulos, K., Voulgaris, N., Kouskouna, V., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G., Karakaisis, G.F., Deschamps, A. and Lyon-Caen, H. Subcrustal microearthquake seismicity and fault plane solutions beneath the Hellenic Arc. Journal of Geophysical Research, 98, 9861-9870, 1993.

3.2.13.Panagiotopoulos, D.G. Long term earthquake prediction along the seismic zone of Solomon Islands and New Hebrides based on the time and magnitude predictable model. Natural Hazards, 11,17-43, 1995.

3.2.14.Panagiotopoulos, D.G. Long term earthquake prediction in Central America and Caribbean Sea, based on the time and magnitude predictable model. Bull. Seis. Soc. Am. 85,4, 1190-1201, 1995.

3.2.15.Papazachos, C.B, Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G. and Tsokas, G.N. Tomography of the crust and the upper mantle in South-eastern Europe. Journal of Geophysical Research, 100, 12405-12422, 1995.

3.2.16.Hatzfeld, D., Kassaras, I., Panagiotopoulos, D.G., Amorese, D., Makropoulos, K., Karakaisis, G.F. and Coutant, O. Microseismicity and strain pattern in North-western Greece. Tectonics, 14, 4, 773-785, 1995.

3.2.17.  Papazachos, B.C., Panagiotopoulos, D.G., Scordilis, E.M., Karakaisis, G.F., Papaioannou, Ch.A., Karakostas, B., Papadimitriou, E.E., Kiratzi, A.A., Hatzidimitriou, P.M., Leventakis, G.N., Voidomatis, Ph. S., Peftitselis, K.I., Savvaidis, A. and Tsapanos, T.M. Focal properties of the 13 May 1995 large (Ms=6.6) earthquake in the Kozani area (North Greece). Proc. Of the XV Congress of the Carpatho – Balkan Geol. Assoc., September 17-20, 1995, Athens Greece, 96-106, 1996.

3.2.18.Papazachos, B.C., Papadimitriou, E.E., Karakaisis, G.F, and Panagiotopoulos, D.G. Long term earthquake prediction in the circum-Pacific convergent belt, Pure and Applied Geophysics, 149, 173-217, 1997.

3.2.19.  Karakaisis, G.F., Hatzidimitriou, E.M., Scordilis, E.M. and Panagiotopoulos, D.G. Seismicity of western Macedonia, Greece. J. Geodynamics, Vol. 26, No 2-4, 297-307, 1998.

3.2.20. Hatzfeld, D., Ziazia, M., Kementzetzidou, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D., Makropoulos, K., Papadimitriou, P. and Deschamps, A. A microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian fault and their implication for continental tectonics. Geophys. J. Intern., 137, 891-908, 1999.

3.2.21. Papazachos, B., Karakaisis, G., Hatzidimitriou, P., Karakostas, B., Kiratzi, A., Leventakis, G., Margaris, B., Panagiotopoulos, D., Papadimitriou, E., Papaioannou, Ch., Papazachos, C., Savvaidis, A., Theodulidis, N., Tsapanos, T. and Dimitriou, P. A procedure to assess the evolution of a seismic sequence, Bull. Of the Geol. Soc. Of Greece, XXXVIII, 103-112, 2000.

3.2.22. Tiberi, C., Lyon-Caen, H., Hatzfeld, D., Achauer, U., Karagianni, E., kiratzi, A., Louvari, E., Panagiotopoulos, D., Kassaras, I, Kaviris, G., Makropoulos, K. and Papadimitriou, P. Crustal and upper mantle structure beneath the Corinth rift (Greece) from a teleseismic tomography study. J.G.R., 105, B12, 28159-28171, 2000.

3.2.23. Stampolidis, A., Tsokas, G.N., Panagiotopoulos, D., kondopoulou, D. and Savvaidis, A. Analysis of geomagnetic field anomalies in the Leptokarya area, NE Greece. J. Balkan Geoph. Soc., 3, 4, 87-92, 2000.

3.2.24. Karagianni E.E., Panagiotopoulos D.G., Panza, G., Suhadolc, P., Papazachos C.B., Papazachos, B.C., Kiratzi, A., Hatzfeld, D., Makropoulos, K., Priestley, K. and Vuan, A. Rayleigh wave group velocity tomography in the Aegean area. Tectonophysics, (in press), 2002.