ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στη ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ανήκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυσιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) της Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος που αποτελεί ένα απο τα δύο Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στο Τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. απο το 1995, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας. (Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ [PDF] )

Το Π.Μ.Σ.Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος στον Τομέα Γεωφυσικής οδηγεί στην απόκτηση
- είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Γεωφυσική (Α' κύκλος)
- είτε Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον με έμφαση στη Γεωφυσική (Β' κύκλος)
- είτε και των δύο, δηλαδή Μ.Δ.Ε. και Δ.Δ.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος πέντε (5).
Για την απόκτηση Δ.Δ.ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα και ο μέγιστος δώδεκα (12).

Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος καθώς και Συντονιστής του κλάδου με ειδίκευση στη Γεωφυσική είναι ο καθηγητής. Παναγιώτης Χατζηδημητρίου

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Γεωφυσική απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση πλήθους μαθηματων (υποχρεωτικών και υποχρεωτικών κατ'επιλογή) που διδάσκονται απο τον Τομέα Γεωφυσικής σε 2 εξάμηνα .Στο 3ο εξάμηνο των σπουδών του ο μεταπτυχιακός φοιτητής προετοιμάζει και παρουσιάζει σειρά σεμιναριακών μαθημάτων και τέλος εκπονεί την Διατριβή Ειδήκευσης σε συνεργασία με εναν επιβλέπων καθηγητή και 2 άλλα μέλη ΔΕΠ που απαρτίζουν την συμβουλευτική και εξεταστική επιτροπή.

Τα μαθήματα που διδάσκονται απο τον Τομέα Γεωφυσικής είναι τα ακόλουθα.

Α' Εξάμηνο

Τίτλος Μαθήματος Διδασκαλία

Υποχρεωτικά

Ανάλυση και Μιγαδικός Λογισμός Παπαζάχος Κ., Τσόκας Γρ.
Θεωρία Πινάκων και Στοιχεία Ανάλυσης Fourier Παπαζάχος Κ., Χατζηδημητρίου Π.

Επιλογής

Σεισμοί και Μηχανική των Pηγμάτων Καρακαίσης Γ., Παπαδημητρίου Ε.
Γένεση, Διάδοση και Αναγραφή Σεισμικών Κυμάτων Κυρατζή Α., Καρακώστας Β., Σκορδίλης Ε.
Μέθοδοι Πεδίων Δυναμικού στη Γεωφυσική Διασκόπηση Τσόκας Γ., Σταμπολίδης Α.
Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικών Διασκοπήσεων Τσούρλος Π., Βαργεμέζης Γ.
Μαγνητικές Ιδιότητες Πετρωμάτων και Παλαιομαγνητισμός Κοντοπούλου Δ., Αηδονά Ε., Ζανανίρ, Ε.

Β' Εξάμηνο

Υποχρεωτικά

Ασκήσεις Πεδίου-Σεισμολογικά Δίκτυα Βαργεμέζης Γ., Καρακώστας Β.
Εφαρμογή Η/Υ στη Λύση Γεωφυσικών Προβλημάτων Παπαζάχος Κ., Χατζηδημητρίου Π., Σκορδύλης Ε., Τσούρλος Π.

Επιλογής

Φυσική Εσωτερικού της Γης Παναγιωτόπουλος Δ., Κοντοπούλου Δ.
Αρχαιομετρία Τσόκας Γρ., Σαρρής Α.
Τεχνική Σεισμολογία Χατζηδημητρίου Π., Θεοδουλίδης Ν., Παπαιωάννου Χ., Λεβεντάκης Γ.
Εφαρμοσμένη Σεισμολογία Κυρατζή Α., Καρακώστας Β., Σκορδίλης Ε.
Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης Παπαζάχος Κ., Βαφείδης Α., Τζιμέας Κ.
Ενεργός Τεκτονική και Γεωφυσική της Ελλάδας Καρακαίσης Γ., Παπαδημητρίου Ε., Τσάπανος Θ.

Γ' Εξάμηνο

Σεμινάρια
Διατριβή Ειδίκευσης

Για την ένταξη ενος Υποψηφίου Διδάκτορα στον Β' κύκλο του Π.Μ.Σ. απαιτείται η κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης