ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
(με αλφαβητική σειρά)
 
Μπήκας Στυλιανός

Καθορισμός συντελεστή σεισμικής σύζευξης σε σημαντικές ενεργές δομές του Ελληνικού χώρου.

Επιβλ. Καθ.: Παπαδημητρίου Ελευθερία

 
Σαπουντζή Σταυρούλα

Επιβλ. Καθ.: Κυρατζή Αναστασία

 
Τορομανίδης Αλέξανδρος

Προσομοίωση και ερμηνεία δεδομένων φυσικού δυναμικού

Επιβλ. Καθ.: Τσούρλος Παναγιώτης

 
Χίνης Δημήτριος

Επιβλ. Καθ.: Κυρατζή Αναστασία