ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Τμήματος Γεωλογίας, ο Τομέας Γεωφυσικής έχει την ευθύνη της διδασκαλίας 12 μαθημάτων (4 υποχρεωτικά και 8 επιλογής) για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

     
ΜΑΘΗΜΑ-ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟ

 

ΦΥΣΙΚΗ

 

 

GGN 102Y (Υποχρεωτικό)

Α' Εξαμηνο

Εισαγωγικά στοιχεία διανυσματικού λογισμού, κίνηση στο επίπεδο, νόμοι του Νεύτωνα και εφαρμογές, έργο και κινητική ενέργεια, ορμή, περιστροφική κίνηση, ισορροπία και ελαστικότητα, τάση και παραμόρφωση, αρχές βαρύτητας, ηλεκτρικό φορτίο, διατήρηση και κβάντωση φορτίου, νόμος του Coulomb , ηλεκτρικά δίπολα, ηλεκτρική ροή, νόμος του Gauss, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, δυναμικό, βαθμίδα δυναμικού, πυκνωτές, ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου, διηλεκτρικά, ρεύμα, αντίσταση και ηλεκτρεργετική δύναμη, μαγνητικό πεδίο, κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό πεδίο κινουμένου φορτίου, εξισώσεις του Maxwell.

Γ. Τσόκας - Κ. Παπαζάχος

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος


ΦΙΛΟΣΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 

 

GGP 108E (Επιλογής)

Α' Εξαμηνο

Το πρόβλημα του ορισμού της επιστήμης. Η επιστήμη ως μεθοδολογία, ως οργανωμένη γνώση, ως μέσο λύσης προβλημάτων, ως κοινωνικός θεσμός. Επιστημονική 'Ερευνα. Επιστημονικές Παρατηρήσεις. Επιστημονική αφαίρεση και σύνθεση. Επιστήμη και κοινωνία. Βασικά επιστημονικά προβλήματα. Ιστορική εξέλιξη της επιστημονικής σκέψης.

Γ. Καρακαΐσης - Β. Καρακώστας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

GGP 211Υ (Υποχρεωτικό)

Β' Εξαμηνο

Στοιχεία θεωρίας ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων. 'Οργανα αναγραφής των σεισμών. Σεισμικά κύματα και διάδοση αυτών στο εσωτερικό της Γης. Σεισμομετρία. Μέγεθος και ενέργεια σεισμών. Σεισμική δράση της Γης και κατανομή αυτής. Τρόποι και αίτια γένεσης των σεισμών. Πρόγνωση των σεισμών. Μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών. Μέτρα αντισεισμικής προστασίας.

Π. Χατζηδημητρίου - Γ. Καρακαΐσης

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

 

GGP 319Υ (Υποχρεωτικό)

Γ' Εξαμηνο

Η Γη και το ηλιακό σύστημα. Γεωφυσικής σημασίας κινήσεις της Γης. Στοιχεία δομής και σύστασης του εσωτερικού της Γης. Πεδίο βαρύτητας της Γης. Μαγνητικό πεδίο της Γης και Παλαιομαγνητισμός. Θερμότητα και θερμοκρασία του εσωτερικού της Γης. Φυσική ραδιενέργεια και μέθοδοι ραδιοχρονολόγησης.

Δ. Κοντοπούλου

ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

 

GGP 432Ε (Επιλογής)

Δ' Εξαμηνο

Σεισμικές μέθοδοι Γεωφυσικής διασκόπησης: Βασικές αρχές διάδοσης ελαστικών κυμάτων, τρόποι παραγωγής ελαστικών κυμάτων στη σεισμική διασκόπηση, όργανα αναγραφής των ελαστικών κυμάτων, μέθοδος της σεισμικής ανάκλασης, μέθοδος της σεισμικής διάθλασης.

Δ. Παναγιωτόπουλος

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

GGP 433Ε (Επιλογής)

Δ' Εξαμηνο

Επεξεργασία χρονοσειρών, επεξεργασία χωρικά κατανεμημένων δεδομένων, πολυπαραμετρική ανάλυση, εφαρμογές σε γεωλογικά και μετεωρολογικά παραδείγματα με χρήση Η/Υ.

Π. Τσούρλος - Γ. Βαργεμέζης

 

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ

 

GGP 536Υ (Υποχρεωτικό)

Ε' Εξαμηνο

Δομή του φλοιού και του πάνω μανδύα της Γης: Δομή ταχύτητας και απόσβεσης των σεισμικών κυμάτων, δομή πυκνότητας, γεωμαγνητική δομή. Παραμόρφωση και κινηματική της λιθόσφαιρας: σεισμολογικές και άλλες γεωφυσικές μέθοδοι καθορισμού της παραμόρφωσης και της κινηματικής της λιθόσφαιρας. Στοιχεία Γεωδυναμικής.

Α. Κυρατζή

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 

GGP 540Ε (Επιλογής)

Ε' Εξαμηνο


Μηχανικές ταλαντώσεις: Αρμονική ταλάντωση, σύνθεση αρμονικών ταλαντώσεων, ανάλυση ταλαντώσεων, ελεύθερη ταλάντωση χωρίς απόσβεση, ελεύθερη ταλάντωση με απόσβεση, εξαναγκασμένη ταλάντωση. Θεωρία ελαστικότητας: Τάση, παραμόρφωση, σχέση τάσης και ανηγμένης παραμόρφωσης. Ελαστικά κύματα: Εξίσωση κύματος, ελαστικά κύματα χώρου, επιφανειακά κύματα.

Μ. Σκορδύλης - Ε. Παπαδημητρίου

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

GGP 654Ε (Επιλογής)

ΣΤ' Εξαμηνο

Παράμετροι της διαδικασίας γένεσης των σεισμών. Μέθοδοι καθορισμού των μηχανισμών γένεσης των σεισμών. Μηχανισμοί γένεσης των σεισμών και παράμετροι των σεισμικών εστιών στον ελληνικό χώρο και τις γύρω περιοχές. Τα αίτια γένεσης των σεισμών στον ελληνικό χώρο και τις γύρω περιοχές. Σεισμική επικινδυνότητα του ελληνικού χώρου. Σεισμικός κίνδυνος στον ελληνικό χώρο.

Μ. Σκορδύλης - Ε. Παπαδημητρίου

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος


ΒΑΡΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

GGP 655Ε (Επιλογής)

ΣΤ' Εξαμηνο

Βαρυτομετρικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης (πυκνότητα των πετρωμάτων της Γης, μετρούμενες ποσότητες στη βαρυτομετρία, όργανα μέτρησης του πεδίου βαρύτητας, τρόπος πραγματοποίησης και ερμηνείας των μετρήσεων βαρύτητας). Μαγνητικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης (μετρούμενα μεγέθη στη μαγνητική διασκόπηση, μαγνητική επιδεκτικότητα των πετρωμάτων, όργανα μαγνητικών μετρήσεων).

Γ. Τσόκας

Ηλεκτρονικη σελίδα μαθήματος

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΟΠΗΣΗΣ

 

GGP 762E (Επιλογής)

Ζ' Εξαμηνο

Ηλεκτρικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης. Μέθοδοι της ειδικής αντίστασης, των ισοδυναμικών γραμμών, της επαγόμενης πολικότητας του φυσικού δυναμικού και των τελλουρικών ρευμάτων. Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι γεωφυσικής διασκόπησης. Μέθοδοι γωνίας κλίσης μέτρησης της φάσης και ασυνεχών ηλεκτομαγνητικών κυμάτων, μαγνητοτελλουρικές μέθοδοι, ραδιομετρικές μέθοδοι.

Π. Τσούρλος - Γ. Βαργεμέζης

Ηλεκτρονική σελίδα μαθήματος

ΓΕΩΦΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

GGP 875Ε (Επιλογής)

Η' Εξαμηνο

Επιλεγμένα θέματα γεωφυσικής που πραγματεύονται οι φοιτητές με την καθοδήγηση του διδάσκοντος.


Γ. Καρακαϊσης - Θ. Τσάπανος

 

 

Επίσης, ο Τομέας Γεωφυσικής έχει την ευθύνη για τη διδασκαλία μαθημάτων επιλογής σε προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων του Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σεισμολογία Τσάπανος Θ.
ΦΥΣΙΚΗΣ Φυσική με στοιχεία Σεισμολογίας Καρακώστας Β.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ "Αναμόρφωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών", προχώρησε στη δημιουργία ηλεκτρονικών σημειώσεων και ασκήσεων. Η διδασκαλία πολλών μαθημάτων υποστηρίζεται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου.

Ηλεκτρονικά μαθήματα και εικονικά εργαστήρια είναι διαθέσημα για τα παρακάτω μαθήματα του Τομέα Γεωφυσικής

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για την αξιολόγηση των μαθημάτων που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο (για κάθε μάθημα) και να το στείλουν με e-mail στον Αν. Καθηγ. Κ. Παπαζάχο στη διεύθυνση kpapaza@geo.auth.gr
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος
Κωδικός
Τίτλος Μαθήματος
GGN 102Y Φυσική
GGP 211Y Εισαγωγή στη Σεισμολογία
GGP 432E Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης (Εικονικό Εργαστήριο)
GGP 432E Σεισμικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης (Θεωρία)
GGP 540E Μηχανικές Ταλαντώσεις και Ελαστικά Κύματα
GGP 433E Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων
GGP 536Y Φυσική της Λιθόσφαιρας
GGP 654E Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον
GGP 655E Βαρυτικές και Μαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης
GGP 762E Ηλεκτρομαγνητικές Μέθοδοι Γεωφυσικής Διασκόπησης

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Σύμφωνα με τον κανονισμό του Τμήματος Γεωλογίας, διεξάγονται κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου ασκήσεις υπαίθρου, σε διάφορες περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένο επιστημονικό ενδιαφέροςν.

Η υπαίθρια εκπαίδευση των φοιτητών αποτελεί βασικό τμήμα των σπουδών τους και αναγκαίο συμπλήρωμα της θεωρητικής διδασκαλίας των ασκήσεων και των εργαστηρίων.

Με ευθύνη του Τομέα Γεωφυσικής διεξάγονται ασκήσεις υπαίθρου στις οποίες οι φοιτητές ασκούνται σε γεωφυσικές και σεισμολογικές πειραματικές εφαρμογές, ενώ σε συνεργασία με άλλους τομείς πραγματοποιείται μια πολυήμερη άσκηση στη Σαντορίνη, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

 

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΣΤ΄ Εξάμηνο
Λαγκαδάς
Σεισμικές Διασκοπήσεις
Λαγκαδάς
Μαγνητικές Διασκοπήσεις
Λαγκαδάς
Μικροθόρυβος
Η΄ Εξάμηνο
Λαγκαδάς
Ηλεκτρικές Διασκοπήσεις
Λαγκαδάς
VLF - Ηλεκτρομαγνητικές Διασκοπήσεις
Σαντορίνη
Γεωφυσική, Ηφαιστειολογία, Γεωθερμία, Πετρολογία, Κοιτασματολογία, Ωκεανογραφία, Γεωλογία Ελλάδος