English
Διεθνες Συνεργασες του Τομέα Γεωφυσικής

Μλη του Τομέα Γεωφυσικής χουν συνψει επιστημονικς συνεργασες με περισστερα απ 60 διεθν Πανεπιστμια και Ινστιτοτα απ 26 διαφορετικς χρες. Αποτλεσμα αυτν των συνεργασιν εναι οι απ κοινο, με ξνους επιστμονες, δημοσιεσεις επιστημονικν εργασιν σε διεθν επιστημονικ περιοδικ και συνδρια.

Παρακτω παρουσιζονται αναλυτικ τα συνεργαζμενα Πανεπιστμια και Ινστιτοτα του εξωτερικο, αν χρα (αλφαβητικ), καθς και οι δημοσιευμνες επιστημονικς εργασες

 

  AUSTRIA
  Leoben University, Paleomagnetic Lab.
  • Haubold, H., Scholger, R., Kondopoulou, D. and Mauritsch, H. (1997). Νew palaeomagnetic results from the Aegean extensional province. Geologie en Mijnbouw 76,45-55.
  • Aidona, E., Scholger, R. and Mauritsch, H. J., New techniques for sampling and consolidation of sediments: Application to burnt soils from an archaeological site in Austria. Bull. Geol. Soc. Greece, XXXVI, 1129-1137, 2004.
  • Aidona, E., Scholger, R., Mauritsch, H. J., Schnepp, E. and Klemm, S., Spatial distribution of archaeomagnetic vectors within archaeological samples from Eisenerz (Austria). Geophysical Journal International, 166, 46-58, 2006.
  • Aidona, E., Kondopoulou, D., Scholger, R., Georgakopoulos A. and Vafeidis, A., Palaeomagnetic investigations of sediment cores from Axios zone (N. Greece): Implications for low inclinations in the Aegean, E-Earth 3, 1-12, 2008.
  • Aidona, E., Scholger, R., Mauritsch, H. J., and Perraki, M., Remanence acquisition in a Roman-style gold furnace. Physics and Chemistry of Earth, Special Issue, 33, 438-448, 2008.

 

  ALBANIA

  Akademia e Shkencave e Shqipërisë Sheshi Albanian Academy of Sciences
  • Reci, H., Tsokas, G.N, Papazachos, C.B. and Bushati, S., Conversion of Bouguer gravity data to depth, dip, and density contrast with complex attributes analysis technique, in the area of Greece, Romanian Reports in Physics, 63, 1, 302–320, 2011.
  • Reci, H., Tsokas, G.N., Papazachos, C., Stampolidis, A., and Panagiotopoulos, D., Complex Attributes Analysis of the Bouguer Gravity of Greece, 4th Congress of the Balkan Geophysical Society, Bucharest, Roumania, 9-12 October, Abstracts Volume, 2005.
  • Papazachos, B.C, Savvaidis, A. S., Papazachos, C.B., Papaioannou, Ch.A., Kiratzi, A.A., Muco, B., Kociu, S. and Sulstarova, S., Atlas of Isoseismal Maps for Shallow Earthquakes in Albania and surrounding Area (1851-1990),  Publ. Geophys. Lab., Univ. Thessaloniki, 10, 74 pp., 2001.
  • Reci, H., Tsokas, G.N., Papazachos, C.B., Thanassoulas, C., Avxhiou, R. and Bushati, S., Study of the cross-border geothermal field in the Sarandaporos-Konitsa area by electrical sounding, J. Balk. Geophys. Soc., 4, 19-28, 2001.

   

  BELGIUM

  institut Royal Météorologiques, section  de Physique du Globe, Dourbes
  • Spassov,S., Valet, J-P., Kondopoulou, D., Casas L., Zananiri,I., Le Goff, M. Rock      Magnetic Property and Paleointensity determination on Historical Santorini Lava Flows, G3,vol.11,7,doi:10.1029/2009 GC003006.

   

  BULGARIA

  institute of Geophysics of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia & Plovdiv
  Plovdiv University
  • Tsapanos, T.M. and Christova, C., 2000. Some preliminary results of a worldwide seismicity estimation. A case study of seismic hazard evaluation in South America. Ann. di  Geofisica, 43, 11-22.
  • Christova, C. and Tsapanos, T.M., 2000. Depth distribution of stress in Hokkaido-Wadati Beniof zone as deduced by the inversion of earthquake focal mechanisms. J Geodynamics, 30, 557-573.
  • Ranguelov, B., Dimitrova, S., Gospodinov, D., Spassov, E., Lamykina, G., Papadimitriou, E. and Karakostas, V. Fractal properties of the south Balkans seismotectonic model for seismic hazard assessment. 5th Intern. Symp. East. Mediter. Geol., Thessaloniki, Greece, 14–20 April 2004, 643–646.
  • Gospodinov, D., Ranguelov, B., Papadimitriou, E. and Karakostas, V. Statistical methods to analyze seismicity interaction in neighbor zones; Application to simulated data. Bulgarian Geological Society, 80th Anniversary, 2005.
  • Gospodinov, D., Karakostas, V. and Papadimitriou, E. Stochastic modeling of the relaxation process after the M=9.0, Sumatra earthquake of December 26, 2004; Preliminary analysis. J. Balkan Geophysical Society, 8, 327–330, 2005.
  • Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., Gospodinov, D. and Ranguelov, B. Slip distribution of the 1928 Chirpan and Plovdiv main shocks and earthquake triggering. VIth International Conference of SGEM, 119–127, 2006.
  • Tranos, M. D., Karakostas, V. G., Papadimitriou, E. E., Kachev, V. N., Ranguelov, B. K. and Gospdinov, D. K. Major active faults of SW Bulgaria: implications of their geometry, kinematics and the active stress regime. Geological Society of London, Special Publ., 260, 671–687, 2006.
  • Papadimitriou, E., Karakostas, V., Tranos, M., Ranguelov, B. and Gospodinov, D. Static stress changes associated with normal faulting earthquakes in South Balkan area. International Journal of Earth Sciences, doi 10.1007/s00531–006–0139–x, 2007.
  • Gospodinov, D., Karakostas, V., Papadimitriou, E. and Ranguelov, B. Analysis of relaxation temporal patterns in Greece through the Retas model approach. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 165, 158–175, 2007.
  • Gospodinov, D., Ranguelov, B., Papadimitriou, E. &Karakostas, V. Exploratory application of a compound poisson process to model aftershock energy release after the Denali fault M7.9 earthquake,November 3, 2002, Alaska. International Symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields, Sofia, 08–09 November 2007.
  • Astiopoulos, A. C., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Gospodinov, D. and Drakatos, G. N. Seismicity changes detection during the seismic sequences evolution as evidence of stress changes. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 1994–2003, 2010.

  CANADA

  Physics Department, University of Edmonton/Alberta
  • Evans, M.E. and Kondopoulou, D. (1998) Archaeo-magnetism in Macedonia, Greece: a Progress Report. Phys. Chem. Earth.,v. 23,9-10,1027-1028.

   

  CZECH REPUBLIC

  Geophysical Institute, Academy of Sciences, Prague
  Charles University
  • Ganas, Α., Βosy, J., Petro, L., Drakatos, G., Kontny, B., Melis, N. and A. Kiratzi (2007). Monitoring active structures in Eastern Corinth Gulf (Greece): the Kaparelli fault, Acta Geodynamica et Geomaterialia, Vol. 4, No 1(145), 67-75.
  • Sokos, E., Zahradnik, J., Kiratzi, A., Jansky, J., Gallovic, F., O. Novotny, J. Kostelecky, A. Serpetsidaki and G-A. Tselentis (2012). The January 2010 Efpalio earthquake sequence in the western Corinth Gulf (Greece), Tectonophysics, 530-531, 299–309.

   

  CHINA

  Institute of Geophysics of the Shanxi Province
  Seismological Bureau of Hebei Province
  Analysis and Prediction Center, CSB, Beijing
  Seismological Bureau of Sichuan Province
  • Qin, Ch., Papadimitriou, E. E., Papazachos, B. C. and Karakaisis, G. F. Spatial distribution of time independent seismicity in China. Pure Applied Geophysics, 154, 101–119, 1998.
  • Qin, Ch., Papadimitriou, E. E., Papazachos, B. C. and Karakaisis, G. F. On the validity of the regional time and magnitude predictable model in China. Annali di Geofisica, 42, 393–956, 1999.
  • Qin, Ch., Yin, J., Papadimitriou, E. E. and An, W. Precursors revealed by the multifractal dimension around Ordos block, North China. Earthquake Research in China, 16 (2), 167–177, 2000.
  • Qin, Ch., Papadimitriou, E. E., Papazachos, B. C. and Karakaisis, G. F. Time dependent seismicity in China. Journal of Asian Earth Sciences, 19, 97–128, 2001.
  • Qin, Ch., Papazachos, C. B. and Papadimitriou, E. E. Velocity field for crustal deformation in China derived from seismic moment tensor summation of earthquakes, Tectonophysics, 359, 29–46, 2002.
  • Papadimitriou, E. E., Xueze Wen, Karakostas, V. G. and Xueshen Jin. Earthquake triggering along the Xianshuihe fault zone of western Sichuan, China. Pure Applied Geophysics, 161, 1683–1707, 2004.
  • Paradisopoulou, P. M., Garlaouni, Ch. G., Xueshen Jin, Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G. and Yang Jialiang. Application of the stress evolutionary model along the Xiaojiang fault zone in Yunnan Province, Southeast China. Acta Geophysica, 55, 577–593, 2007.
  • Gkarlaouni, Ch., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Wen, Xue–ze, Jin, Xue–shen, Kilias, A., Pan, Hua and Yang, Jia–liang. Implication of fault interaction to seismic hazard assessment in Sichuan–Yunnan provinces of southeastern China. Acta Seismologica Sinica, 21, 181–201, 2008.

 

  FINLAND

  University of Helsinki
  • Mantyniemi, P., Tsapanos, T.M. and Kijko, A., 2004. An estimate of probabilistic seismic hazard for five cities in Greece. Engin. Geology, 72, 217-231.

 

  FRANCE

  logo UPMC Institute of Physics of the Earth of the University Pierre et Marie Curie of Paris
  Joseph Fourier University, Institut des Sciences de la Terre (ISTerre) Grenoble
  Laboratory of Geodynamics of the University Nice–Sophia Antipolis
  École et Observatoire des Sciences de la Terre, Université de Strasbourg
  Logo de l'École normale supérieure École Normale Supérieure, Paris
  Institut de Physique du Globe, Paris
  Observatoire de Physique du Globe de Clermont Ferrand (CNRS-Université Blaise-Pascal)
  Institut de Physique du Globe, Strasbourg
  • Kondopoulou, D. and Westphal, M., (1986). Paleomagnetism of the Tertiary intrusives from Chalkidiki (Northern Greece). Journal of Geophysics, 59,  62-66
  • Kissel, C., Kondopoulou, D., Laj, C., and Papadopoulos, P., (1986). New paleomagnetic data from Οligocene formations of Northern Aegean. Geophysical Research Letters, vol. 13, No 10, 1039-1042.
  • Hatzfeld, D., Christodoulou, A.A., Scordilis, E.M., Panagiotopoulos, D.G. and Hatzidimitriou, P.M. A microearthquake study of the Mygdonian graben (northern Greece), Earth and Planetary Science Letters, 81, 379-396, 1987.
  • Scordilis, E.M., Theodulidis, N.P., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G. and Hatzfeld, D. Microearthquake study and near field seismic wave attenuation in the Mygdonian graben (Northern Greece). Geologica Rodopica, 1, 84-92, 1989.
  • Hatzfeld, D., Pedotti, G., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G., Scordilis, E., Drakopoulos, I., Makropoulos, K., Delibasis, N., Latoussakis, I., Baskoutas, J. and Frogneux, M. The Hellenic subduction beneath the Peloponnesus, first results of a microearthquake study. Earth and Planetary Science Letters, 93, 283-291, 1989.
  • Hatzfeld, D., Pedotti, G., Hatzidimitriou, P. and Makropoulos, K. The strain pattern in the western Hellenic arc deduced from a microearthquake survey. Geophys. J. Int., 101, 181-202, 1990.
  • Westphal, M., Kondopoulou, D., Edel, J.B., and Pavlides, S., (1991). Paleomagnetism of late Tertiary and Plio-Pleistocene formations frm N.Greece. Bull. of the Geological Society of Greece, vol. XXV/3, 239-250.
  • Edel, J.B., Kondopoulou, D., Pavlides, S., and Westphal, M., (1991). Multiphase paleomagnetic evolution of the Chalkidiki ophiolitic belt (Greece). Geotectonic implications. Bull. of the Geological Society of Greece, vol. XXV/3,  381-392.
  • Lauer, J.P. and Kondopoulou, D., (1991). Paleomagnetism of the Nea Santa rhyolites and comparison with the Pelagonian permotriassic. Bull. of the Geological Society of Greece, vol. XXV/3, 369-379.
  • Hatzidimitriou, P. M., Hatzfeld, D., Scordilis, E. M., Papadimitriou, E. E. and Christodoulou, A. A. Seismotectonic evidence of an active normal fault beneath Thessaloniki (Greece). Terra Nova, 3, 648–654, 1991.
  • Hatzfeld, D., Kementzetzidou, V., Karakostas, V., Ziazia, M., Nothard, S., Diagourtas, D., Deschamps, A., Karakaisis, G., Papadimitriou, P., Scordilis, M., Smith, R., Voulgaris, N., Kiratzi, A., Makropoulos, K., Bouin, M. and P. Bernard (1996). The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece), Bulletin of the Seismological Society of America, 86, 1987-1991.
  • Edel, J.B., Kondopoulou, D., Pavlides, S., and Westphal, M., (1992). Paleomagnetic evidence for a large counterclockwise rotation of northern Greece prior to the Tertiary clockwise rotation. Geodinamica Acta, 5, 4,  245-259.
  • Westphal, M., and Kondopoulou, D., (1993). Paleomagnetism of Miocene volcanics from Lemnos island: implications for block rotations in the vicinity of the North Aegean Trough. Annales Tectonicae. 7 (2), 142-149,1993.
  • Hatzfeld, D., Besnard, M., Makropoulos, K., Voulgaris, N., Kouskouna, V., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G., Karakaisis, G.F., Deschamps, A. and Lyon-Caen, H. Subcrustal microearthquake seismicity and fault plane solutions beneath the Hellenic Arc. Journal of Geophysical Research, 98, 9861-9870, 1993.
  • Hatzfeld, D., Besnard, D., Makropoulos, K. and Hatzidimitriou, P. Microearthquake seismicity and fault plane solutions in the southern Aegean and its geodynamic implications. Geophys. J. Int., 115, 799-818, 1993.
  • Pitilakis, K., Hatzidimitriou, P., Bard, P-Y., Manos, G. and Jongmans, D. Euro-Seistest. Volvi-Thessaloniki: A European test site for engineering seismology, earthquake engineering and seismology. «ERCAD Conference», Berlin, 15-17 June, pp. 8, 1994.
  • Feinberg, H., Kondopoulou, D., Michard, A., and Mountrakis, D.(1994) Paleomagnetism of some northern Greece ophiolites and associated sediments. Bull.of the Geol. Society of Greece, vol xxx/1, 359-370.
  • Karacostas, B. G., Papadimitriou, E. E., Hatzfeld, D., Makaris, D. I., Makropoulos, K. C., Diagourtas, D., Papaioannou, Ch. A., Stavrakakis, G. N., Drakopoulos, J. C. and Papazachos, B. C. The aftershock sequence and focal properties of the July 14, 1993 (Ms=5.4) Patras earthquake. Bulletin of the Geological Society of Greece, XXX/5, 167–174, 1994.
  • Hatzfeld, D., Kassaras, I., Panagiotopoulos, D.G., Amorese, D., Makropoulos, K., Karakaisis, G.F. and Coutant, O. Microseismicity and strain pattren in Northwestern Greece. Tectonics, 14, 773-785, 1995.
  • Hatzfeld, D., Nord, J., Paul, A., Guiguet, R., Briole, P., Ruegg, J.–C., Cattin, R., Armijo, R., Meyer, B., Hubert, A., Bernard, P., Makropoulos, K., Karakostas, V., Papaioannou, Ch., Papanastasiou, D. and Veis, G. The Kozani – Grevena (Greece) earthquake of May 13, 1995, Ms=6.6. Preliminary results of a field multidisciplinary survey. Seismological Research Letters, 66, 6, 61–70, 1995.
  • Hatzfeld, D., Kementzetzidou, D., Karakostas, V., Ziazia, M., Nothard, S., Diagourtas, D., Deschamps, A., Karakaisis, G., Papadimitriou, P., Scordilis, M., Smith, R., Voulgaris, N., Kiratzi, S., Makropoulos, K., Bouin, M.–P. and Bernard, P. The Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within normal fault system of the gulf of Corinth (Greece). Bulletin Seismological Society America, 86, 1987–1991, 1996.
  • Hatzfeld, D., Karakostas, V., Ziazia, M., Selvaggi, G., Leborgne, S., Berge, C., Guiguet, R., Paul, A., Voidomatis, Ph., Diagourtas, D., Kassaras, I., Koutsikos, I., Makropoulos, K., Azzara, R., Di Bona, M., Bacchechi, S., Bernard, P., Papaioannou, Ch. The Kozani–Grevena (Greece) earthquake of May 13, 1995, revisited from a detailed seismological study. Bulletin Seismological Society America, 87, 463–473, 1997.
  • Bernard, P., Pinettes, P., Hatzidimitriou, P.M., Scordilis, E.M., Veis, G. and Makropoulos K. From precursors to prediction: a few recent cases from Greece. Geophys. J. Int.,  131, 467-477, 1997.
  • Bernard, P., Briole, P., Meyer, B., Lyon–Caen, H., Gomez, J.–M., Tiberi, C., Berge, C., Cattin, R., Hatzfeld, D., Lachet, C., Lebrun, B., Deschamps, A., Courboulex, F., Laroque, C., Rigo, A., Massonet, D., Papadimitriou, P., Kassaras, J., Diagourtas, D., Makropoulos, K., Veis, G., Papazisi, E., Mitsakaki, C., Karakostas, V., Papadimitriou, E., Papanastasiou, D., Chouliaras, G. and Stavrakakis, G. The Ms=6.2 June 15, 1995 Aigion earthquake (Greece): evidence for low angle normal faulting in the Corinth rift. Journal of Seismology, 1, 131–150, 1997.
  • Vargemezis, G., Zlotnicki, J., Tsokas, G., Papazachos, B. and Papadimitriou, E. Monitoring of the geomagnetic and geoelectric field in two regions of Greece for the detection of earthquake precursors. Annali di Geofisica, XL, 375–384, 1997.
  • Baker, C., Hatzfeld, D., Lyon–Caen, H., Papadimitriou, E. and Rigo, A. Earthquake mechanisms of the Adriatic Sea and western Greece: implications for the oceanic subduction – continental collision transition. Geophysical Journal International, 131, 559–594, 1997.
  • Hatzfeld, D., Baker, C., Hatzidimitriou, P., Lyon–Caen, H., Makropoulos, K., Martinod, J., Papadimitriou, E. and Rigo, A. Earthquake mechanisms of the western Hellenic Arc. Earthquake fault plane solutions, databases, derived parameters, geodynamic inferences, Messina, Italy, 45 February 1997, 22–28, 1998.
  • Hatzfeld, D., Karakostas, V., Ziazia, M., Selvaggi, G., Leborgne, S., Berge, C. and Makropoulos, K. The Kozani–Grevena (Greece) earthquake of May 13, 1995. A seismological study. Journal of Geodynamics, 26, 245–254, 1998.
  • Haslinger, F., Kissling, E., Ansorge, J., Hatzfeld, D., Papadimitriou, E., Karakostas, V., Makropoulos, K., Kahle, H.–G. and Peter, Y. 3D crustal structure from local earthquake tomography around the gulf of Arta (Ionian region, NW Greece). Tectonophysics, 304, 201–218, 1999.
  • Hatzfeld, D., Ziazia, M., Kementzetzidou, D., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D., Makropoulos, K., Papadimitriou, P. and Deschamps, A. Microseismicity and focal mechanisms at the western termination of the North Anatolian fault and their implications for continental tectonics. Geophys. J. Intern., 137, 891-908, 1999.
  • Tiberi, C., Lyon-Caen, H., Hatzfeld, D., Achauer, U., Karagianni, E., kiratzi, A., Louvari, E., Panagiotopoulos, D., Kassaras, I, Kaviris, G., Makropoulos, K. and Papadimitriou, P. Crustal and upper mantle structure beneath the Corinth rift (Greece) from a teleseismic tomography study. J. Geophys. Res., 105, B12, 28159-28171, 2000.
  • Hatzfeld, D., Karakostas, V., Ziazia, M., Kassaras, I., Papadimitriou, E., Makropoulos, K., Voulgaris, N. and Papaioannou, Ch. Microseismicity and faulting geometry in the Gulf of Corinth. Geophys. Journal International, 141, 438–456, 2000.
  • Sen, S., Koufos, G., Kondopoulou, D. and de Bonis L.(2000)Magnetostratigraphy of Late Miocene continental deposits of the Lower Axios valley, Macedonia,Greece. Geological Soc.of Greece, Spec.Publ. 9,193-203.
  • Vargemezis, G., Tsokas, G.N., Zlotnicki, J. (2000). Discussion on Telluric Field and Seismic Activity in Central Greece, Annali di Geofisica, VOL. 43, N. 3, pp. 4221-435.
  • Hatzfeld, D., Karagianni, E., Kassaras, I., Kiratzi, A., Louvari, E., Lyon-Caen, H., Makropoulos, K., Papadimitriou, P., Bock, G., Priestley, K. (2001). Shear wave anisotropy in the upper mantle beneath the Aegean related to internal deformation, Journal of Geophysical Research, 106 (B12), 30737-30754.
  • Vargemezis, G., Zlotnicki, J., Tsokas (2001). Energy and polarization of the telluric field in correlation with seismic activity in Greece, Annali di Geofisica, Vol. 44, N. 2 pp. 205-220.
  • Bourova, E., Kassaras, I., Pedersen, H., Yanovskaya, T., Hatzfeld, D. and A. Kiratzi (2005). Constraints on absolute S velocities beneath the Aegean Sea from surface wave analysis, Geophysical Journal International, 160, 1006 – 1019.
  • J. Zlotnicki, J.L. Le Mouel, R. Kanwar, P. Yvetot, G. Vargemezis, P. Menny and F. Fauquet, (2006). Ground-based electromagnetic studies combined with remote sensing based on Demeter mission: A way to monitor active faults and volcanoes, Planetary and Space Science, Volume 54, Issue 5, Pages 541-557, April 2006.
  • J. Zlotnicki, G.Vargemezis, A. Mille, F. Bruère και G. Hammouya (2006), State of the of the hydrothermal activity of Soufrière of Guadeloupe inferred by VLF surveys, Journal of Applied Geophysics, 58, 265-279.
  • Kondopoulou, D., Zananiri, I., Michard, A., Feinberg, H., Atzemoglou, A., Pozzi, J.-P., and Voidomatis, Ph. (2007). Noegene tectonic rotations in the vicinity of the north Aegean trough: New Palaeomagntic evidence from Athos and Samothraki (Greece). Bulletin of the Geological Society of Greece, vol. XXXX, pp. 343-359.
  • Papadopoulos, N.G., Tsokas, G.N., Dabas, M., Yi, M.-J., Kim, J.-H., Tsourlos, P, 2009. Three-dimensional inversion of automatic resistivity profiling data.  Archaeological Prospection 16 (4), pp. 267-278. (ISSN: 1075-2196).
  • Valet, J.P., Herrero-Bervera, E., Carlut, J., Kondopoulou, D. 2010. A selective procedure for absolute paleointensity in lava flows Geophysical Research Letters 37 (16) , art. no. L16308.
  • Votsi, I., Limnios, N., Tsaklidis, G. and Papadimitriou, E. Semi–Markov models for seismic hazard assessment in certain areas of Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 2200–2209, 2010.
  • Tsaklidis, G. M., Papadimitriou, E. E. and Limnios, N. Statistical tools for earthquake and mining seismology. ActaGeophysica, 59, 657–658, 2011.
  • Votsi, I., Limnios, N., Tsaklidis, G. M. and Papadimitriou, E. E. Estimation of the expected number of earthquake occurrences based on semi–Markov models. Methodology and Computing in Applied Probabilities, DOI 10.1007/s11009–011–9257–4, 2011.
  • Kondopoulou D., Sen S., Aidona E., Van Hinsbergen D.J.J., and G. Koufos. Rotation history of Chios Island, Greece since the middle Miocene. Journal of Geodynamics, 51, 327-338, 2011.
  • Salaün, G., Pedersen, H.A., Paul, A., Farra, V., Karabulut, H., Hatzfeld, D., Papazachos, C., Childs, D.M., Péquegnat, C., and SIMBAAD Team, High-Resolution Surface Wave Tomography beneath the Aegean-Anatolia region: Constraints on upper mantle structure, Geoph. J. Int., accept. for publ., 2012.

 

  GERMANY

  Institute of Meteorology and Geophysics, Univ. of  Frankfurt
  Dept. of Geosciences, Ruhr-University Bochum
  GeoForschungsZentrum, Telegrafenberg, Potsdam
  • Skarlatoudis, A. A., Papazachos, C. B., Margaris, B. N., Papaioannou, Ch., Ventouzi, Ch., Vamvakaris, D., Bruestle, A., Meier, T., W. Friederich, G. Stavrakakis, T. Taymaz, R. Kind, A. Vafidis, T. Dahm, and EGELADOS Group, Combination of Acceleration-Sensor and Broadband Velocity-Sensor Recordings for Attenuation Studies: The Case of the 8 January 2006 Kythera Intermediate-Depth Earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 99, 694 – 704, 2009.
  • Dimitriadis, I.M., Karagianni, E.E., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B., Hatzidimitriou, P.M., Bohnhoff, M., Rische, M.  and Meier, T., Seismicity and active tectonics at Coloumbo Reef (Aegean Sea, Greece): Monitoring an active volcano at Santorini Volcanic Center using a temporary seismic network.   Tectonophysics, 465, 1-4, 136-149, 2009.
  • Dimitriadis, I, Papazachos, C., Panagiotopoulos, D. Hatzidimitriou, P., M. Bohnhoff, M. Rische and T. Meier. P and S velocity structures of the Santorini–Coloumbo volcanic system (Aegean Sea, Greece) obtained by non-linear inversion of travel times and its tectonic implications, Journal of Volcanology and Geoth. Res., 195, 1, 13-30, 2010

 

  INDIA

  Department of Earthquake Engineering, IIT Roorkee, Roorkee, India
  • Shanker, D. and Papadimitriou, E. E. Regional time–predictable model in the Hindukush–Pamir–Himalayas region. Tectonophysics, 390, 129–140, 2004.
  • Yadav, R. B. S., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Shanker, D., Rastogi, B. K., Chopra, S., Singh, A. P., Kumar, Santosh. The 2007 Talala, Saurashtra, western India earthquake sequence: Tectonic implications and seismicity triggering. Journal of Asian Earth Sciences, 40, 303–314, doi:10.1016/j.jseaes.2010.07.001, 2011.

 

  ITALY

  National Institute of Geophysics & Volcanology of Rome (INGV)
  Dipartimento di Scienze della Terra,Univ.di Torino
  Universita degli Studi di Trieste,  Dipartimento di Scienze della Terra, Trieste
  Center of Seismologic Res., National Inst. Of Oceanography and Geophysics, Trieste
  Joint Research Centre, Ispra
  University Of Catania, Sicily
  Messina University, Sicily
  Calabria University
  CNR-National Research Council
  • DeRubeis, V., Dimitriu, P., Papadimitriou, E. and Tosi, P. Recurrent patterns in the spatial behavior of Italian seismicity revealed by the fractal approach. Geophysical Research Letters, 20/18, 1911–1914, 1993.
  • Tosi, P., DeRubeis, V., Papadimitriou, E. E. and Dimitriu, P. Statistical study of epicenter alignment in the broader Aegean area. Annali di Geofisica, 37, 939–948, 1995.
  • Giunchi, C., Kiratzi, A., Sabadini, R. and H. Louvari (1996). A numerical model of the Hellenic subduction zone: active stress field and sea-level changes, Geophysical Research Letters, 23 (18), 2485-2489.
  • Kondopoulou, D. and Caputo, R. (1997). Palaeomagnetic evidence for non-rotational deformation along the Nea Anchialos Fault System,Central Greece.Ann. di Geofisica, vol XL, n 4, 823-831.
  • Triantafyllidis, P., Hatzidimitriou, P.M., Suhadolc, P., Theodulidis, N. and  Pitilakis, K.  Comparison between 1-D and 2-D site effects modeling in Thessaloniki.  Proc. 2nd Int. Symp. on the Effects  of Surface Geology on Seismic Motion, Yokohama, Japan, 1-3 Dec. 1998, 981-986, 1998.
  • Triantafyllidis, P., Hatzidimitriou, P.M., Theodulidis, N., Suhadolc, P., Papazachos, C., Raptakis, D. and Lontzetidis, K. Site effects in the city of Thessaloniki (Greece) estimated from acceleration data and 1-D local soil profiles. Bull. Seism. Soc. Am, 89, 521-537, 1999.
  • Triantafyllidis, P., Hatzidimitriou, P.M. and Suhadolc, P. 1-D theoretical modeling for site effects estimations in Thessaloniki- Comparison with observations. Pure Appl. Geophys., 158, 2333-2347, 2001.
  • Piro S., Tsourlos P., and Tsokas G. (2001). Cavity detection employing advanced geophysical techniques: a case study. European Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 6, 3-31 (ISSN: 1083-1363).
  • Karagianni E.E., Panagiotopoulos D.G., Panza, G.F., Suhadolc, P., Papazachos C.B., Papazachos, B.C., Kiratzi, A., Hatzfeld, D., Makropoulos, K., Priestley, K. and Vuan, A. Rayleigh wave group velocity tomography in the Aegean area. Tectonophysics, 358, 187-209, 2002.
  • Triantafyllidis, P., Suhadolc, P., Hatzidimitriou, P.M., Anastasiadis, A. and Theodoulidis, N. PART I: Theoretical site response estimation for microzoning purposes. Pure Appl. Geophys., 161, 1185-1203, 2004.  
  • Triantafyllidis, P., Hatzidimitriou, P.M., Suhadolc, P., Theodoulidis, N. and Anastasiadis, A. PART II: Comparison of theoretical and experimental estimations of site effects. Pure Appl. Geophys., 161, 1205-1219, 2004.
  • Karagianni, E.E., Papazachos, C.B., Panagiotopoulos, D.G., Suhadolc, P., Vuan, A. and Panza, G.F.. Shear velocity structure in the Aegean area obtained by inversion of Rayleigh waves. Geophysical Journal International, 160, 127-143, 2005.
  • Mattei, M., D’Agostino, N., Zananiri, I., Kondopoulou,D., Pavlides, S., and V. Spatharas (2004). Tectonic evolution of fault-bounded continental blocks: Comparison of paleomagnetic and GPS data in the Corinth and Megara basins (Greece), J.G.R, 109, B02106, doi:1029/2003JB002506.
  • Papadimitriou, E. E., Evison, F. F., Rhoades, D. A., Karakostas, V. G., Console, R. and Murru, M. Long–term seismogenesis in Greece: Comparison of the evolving stress field and precursory scale increase approaches. Journal of Geophysical Research, 111, B05318, doi:10.1029/2005JB003805, 2006.
  • Arrigo, G., Roumelioti, Z., Benetatos, Ch., Kiratzi, A., Bottari, A., Neri, G., Termini, D., Gorini, A. and S. Marcucci (2006). Source modeling of the 1998 Lauria earthquake (Mw 5.6) in southern Italy by simulation of the ground acceleration time history, Natural Hazards, 37, 245 – 262
  • Console, R., Rhoades, D. A., Murru, M., Evison, F. F., Papadimitriou, E. E. and Karakostas, V. G. Comparative performance of time–invariant, long–range and short–range forecasting models on the earthquake catalogue of Greece. Journal of Geophysical Research, 111, doi:10.1029/2005JB 004113, 2006.
  • Moratto, L., Orlecka-Sikora, B., Costa, G., Suhadolc, P., Papaioannou Ch., and Papazachos, C.B., A deterministic seismic hazard analysis for shallow earthquakes in Greece, Tectonophysics, 442, 66-82, 2007.
  • Rhoades, D. A., E. E. Papadimitriou, V. G. Karakostas, R. Console and M. Murru. Correlation of static stress changes and earthquake occurrence in the North Aegean Region. Pure & Applied Geophysics, 167, 1049–1066, 2010.
  • Tema, E., Kondopoulou, D., 2011. Secular variation of the Earth’s magnetic field in the Balkan region during the last eight millennia based on archaeomagnetic data. Geophys. J. Int., 186, 603-614, doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05088.x
  • Tema, E.,Gomez-Paccard , M., Kondopoulou, D..,and Almar ,Y.,2012. Intensity of the Earth’s magnetic field in Greece during the last five millennia: New data from Greek pottery. Phys .Earth Planet .In., doi:10.1016/j.pepi.2012.01.012.

 

  JAPAN

  Disaster Prevention Research Instirute, University of Kyoto
  • Karakaisis, G.F. and Mikumo, T. (1993). Dynamic fault rupture process during the 1978 Thessaloniki earthquake, northern Greece. Tectonophysics,  217, 65-71.

 

  KOREA

  Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources (KIGAM)
  • Papadopoulos, N.G., Yi, M.-J., Kim, J.-H., Tsourlos, P., Tsokas, G.N., 2010. Geophysical investigation of tumuli by means of surface 3D Electrical Resistivity Tomography. Journal of Applied Geophysics, 70,195-205.( ISSN: 0926-9851).
  • Papadopoulos, N.G., Tsourlos, P., Papazachos C,. Tsokas G.N., Sarris A.,  Kim, J.-H., 2011. An algorithm for fast 3D inversion of surface electrical resistivity tomography data: application on imaging buried antiquities. Geophysical Prospection (in press DOI: 10.1111/j.1365-2478.2010.00936) .(ISSN: 1365-2478)
  • Yi M.J., Kim J.H., Kim C., Son, J.S.,  Tsourlos P., 2010 2-D Resistivity Imaging for the Crooked Survey Line on the Tough 3-D Topography. 16th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Nearsurface 2010, September 2009, Zurich, Switcherland, P05.
  • Kim J.H, Tsourlos P., 2009. ERT Inversion with á Priori Information. 15th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Nearsurface 2009, September 2009, Doubline, Ireland, B10.
  • Tsourlos P., Kim J.H., Vargemezis G. and Yi M.J., 2008. ERT Monitoring of Recycled Water Injection in a Confined Aquifer.  Proceedings of SAGEEP 2008 conference, April 6-11, Philadelphia 1132-1137.

   

  LEBANON

  Department of Geology, American University of Beirut, Lebanon
  • Khair, K., Karakaisis, G. F. and Papadimitriou, E. E. Seismic zonation of the Dead Sea Transform Fault area Annali di Geofisica, 43, 61–79, 2000.

 

  NEW ZEALAND

  GNS Science, Lower Hutt, New Zealand
  • Papadimitriou, E. E., Evison, F. F., Rhoades, D. A., Karakostas, V. G., Console, R. and Murru, M. Long–term seismogenesis in Greece: Comparison of the evolving stress field and precursory scale increase approaches. Journal of Geophysical Research, 111, B05318, doi:10.1029/2005JB003805, 2006.
  • Console, R., Rhoades, D. A., Murru, M., Evison, F. F., Papadimitriou, E. E. and Karakostas, V. G. Comparative performance of time–invariant, long–range and short–range forecasting models on the earthquake catalogue of Greece. Journal of Geophysical Research, 111, doi:10.1029/2005JB 004113, 2006.
  • Rhoades, D. A., E. E. Papadimitriou, V. G. Karakostas, R. Console and M. Murru. Correlation of static stress changes and earthquake occurrence in the North Aegean Region. Pure & Applied Geophysics, 167, 1049–1066, 2010.

 

  POLAND

  Institute of Geophysics, University of Mining and Metallurgy, Krakow
  Geophysical Institute, Polish Academy of Sciences
  • Lasocki, S. and Papadimitriou, E. E. Magnitude distribution complexity revealed from seismicity in Greece. Journal of Geophysical Research, 111,doi:10.1029/2005JB003794, 2006.
  • Paradisopoulou, P., Papadimitriou, E., Karakostas, B., Lasocki, S., Mirek, J. and Kilias, A. Coulomb stress changes and earthquake triggering – An application to the broader Aegean area. 3rd Conference of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Athens, Greece, 5–7 November 2008.
  • Orlecka–Sikora, B., Papadimitriou, E. E. and Kwiatek, G. A study of the interaction among mining induced seismic events in the Legnica–Glogow Copper District, Poland. Acta Geophysica, 58, doi: 10.2478/s11600–008–0085–z, 2009.
  • Lasocki, S., Karakostas, V. G. and Papadimitriou, E. E. Assessing the role of stress transfer on aftershock locations. Journal of Geophysical Research, 114, doi:10.1029/2008JB006022, 2009.
  • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou, E. E., Orlecka–Sikora, B. and Karakostas, V. G. Seismicity rate changes in association with time dependent stress transfer in the region of Northern Aegean Sea, Greece. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 2093–2103, 2010.
  • Paradisopoulou, P. M., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Lasocki, S., Mirek, J. and Kilias, A. A. Influence of stress transfer in probability estimates of M>6.5 earthquakes in Greece and surrounding areas. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 2114–2124, 2010.
  • Leptokaropoulos, K. M., Papadimitriou, E. E., Orlecka–Sikora, B. and Karakostas, V. G. Seismicity rate changes in association with evolution of the stress transfer in the Northern Aegean Sea, Greece. Geophysical Journal International, 188, 1322–1338, doi: 10.1111/j.1365–246X.2011.05337.x, 2012.

 

  RUSSIA

  Russian Academy of Sciences
  Laboratory of Seismology, Institute of Oceanology, Moscow
  • Soloviev, S.L., Karakaisis, G.F., Kovachev, S.A., Kuzin, I.P., Shoda, O.Yu. and Tassos, S.S. (1992). Microearthquake hypocenter determination in the southern Aegean Sea from records of  sea-floor and land-based seismographs. Physics Earth Planet. Int., 75, 177-183.
  • Kovachev, S., Kuzin, I., Soloviev, S., Karakaisis, G. and Tassos, S., (1994). Lithosphere model implications for the distribution of microearthquake hypocenters as determined from sea-bottom geophone observations. Fiz. Zemli, 12, 24-34, (in Russian).
  • Tsapanos, T.M., Lyubushin, A.A. and Pisarenko, V.F., 2001. An application of a Bayesian approach for estimation of seismic hazard parameters in some regions of the circum-Pacific belt. Pageoph, 158, 859-875.

 

  SLOVAKIA

  Comenius University, Bratislava
  • Skarlatoudis A.A., Papazachos, C.B., Theodoulidis, N., Kristek, J. and Moczo, P. Local site-effects for the city of Thessaloniki (N. Greece) using a 3D Finite-Difference method: A case of complex dependence on source and model parameters, Geoph. J. Int., 182, DOI: 10.1111/j.1365-246X.2010.04606.x, 2010.
  • Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Moczo, P., Kristek, J., and Theodoulidis, N., Ground motions simulations for the city of Thessaloniki, Greece, using a 3-D Finite-Difference wave propagation method, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 13-18 April, 2008.
  • Skarlatoudis, A.A., Papazachos, C.B., Moczo, P., Kristek, J., Theodoulidis, N., and Apostolidis, P., Evaluation of ground motion simulations for the city of Thessaloniki, Greece using the FD method: the role of site effects and focal mechanism at short epicentral distances, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 15-20 April, 2007.
  • Skarlatoudis, A.A, Papazachos, C.B., Moczo, P., Kristek, J., Theodoulidis, N. and Apostolidis, P., Evaluation of the existing structural models and estimation of ground motion for Thessaloniki, Greece with the FD method, 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Thessaloniki- Greece, 2007.

 

  SOUTH AFRICA

  University of Pretoria
  • Tsapanos, T.M., Kijko, A., and Mantyniemi, P., 2004. A probabilistic seismic hazard assessment for Greece and the surrounding area. Ann of Geophysics, 47, 1675-1688.

 

  SPAIN

  Logo ICTJA Institut de Sciences de la Terra, Barcelona
  • DeMarco, E., Spatharas, V., Gomez-Paccard, M., Chauvin, A., and Kondopoulou, D., (2008) New archaeointensity results from archaeological sites and variation of the geomagnetic field intensity of the last 7 millenia in Greece, Physics and Chemistry of the Earth 33, 578-595, doi: 10.1016/j.pce.2008.02.025.

 

  SWEDEN

  University of Uppsala
  • Soupios, P. M., Papazachos, C. B., Juhlin, C. and Tsokas, G. N., Nonlinear three-dimensional traveltime inversion of crosshole data with an application in the area of Middle Urals, Geophysics, 66, 627-636, 2001.

 

  SWITZERLAND

  Institute of Geophysics, ETH Zurich, Switzerland
  • Haslinger, F., Kissling, E., Ansorge, J., Hatzfeld, D., Papadimitriou, E., Karakostas, V., Makropoulos, K., Kahle, H.–G. and Peter, Y. 3D crustal structure from local earthquake tomography around the gulf of Arta (Ionian region, NW Greece). Tectonophysics, 304, 201–218, 1999.

 

  TURKEY

  Istanbul Technical University
  Univ. of Karadeniz/Trabzon
  Department of Geophysical Engineering, Ankara University
  Kandilli Observatory, Bosporus University, Istanbul, Turkey
  • Roumelioti, Z., Benetatos, C., Kiratzi, A., Theodoulidis, N., Aktar, M., Karabulut, H. and G. Orgulu (2003). Source process of normal earthquakes: the 3 February 2002, M6.3 Afyon, Turkey and the 7 September 1999, M5.9 Athens, Greece earthquakes. In “Case Histories in Geotechnical Engineering, New York, USA”, CD Paper 12A-7.
  • Karabulut, H., Roumelioti, Z., Benetatos, C., Kömec Mutlu, A., Özalaybey, S., Aktar, M. and A. Kiratzi (2006). A source study of the 6 July 2003 (Mw 5.7) earthquake sequence in the Gulf of Saros (Northern Aegean Sea): Seismological evidence for the western continuation of the Ganos fault, Tectonophysics, 412, 195 – 216.
  • Paradisopoulou, P. M., Papadimitriou, E. E., Karakostas, V. G., Taymaz, T., Kilas, A. and Yolsal, S. Seismic hazard evaluation in western Turkey as revealed by stress transfer and time–dependent probability calculations. Pure & Applied Geophysics, 167, doi:10.1007/s00024–010–0085–1, 1013–1048, 2010.
  • Bayrak, Y., Ozturk, S., Cinar, H., Kalafat, D., Tsapanos, T.M., Koravos, G.Ch and Leventakis, G-A., 2009. Estimating earthquake hazard parameters from instrumental data for different regions in and around Turkey. Engin. Geology, 105, 200-210.
  • Soupios, P., Akca, I., Mpogiatzis, I., Basokur, A., and Papazachos, C., Applications of Hybrid Genetic Algorithms in Seismic Tomography, accepted for publ. in J. Appl. Geoph., 2011.

 

  UNITED KINGDOM

  University of Edinburgh
  British Geological Survey Institute
  University of  Norwich
  School of Environmental Sciences, Univ. of East Anglia
  University of York
  • Tsapanos, T.M. and Burton, P.W., 1991. Seismic hazard evaluation for specific seismic regions of the world. Tectonophysics,  194, 153-169.
  • Szymanski J. and Tsourlos P. (1993) The resistive tomography technique for archaeology: an introduction and review. Archaeologia Polona  1, 5-31.
  • Tsokas G., Giannopoulos A., Tsourlos P., Vargemezis G., Tealby J., Sarris A., Papazachos C. and Savopoulou T. (1994). A large scale geophysical survey in the archaeological site of Europos (N.Greece). Journal of Applied Geophysics, 32, 85-98. ( ISSN: 0926-9851)
  • Tsapanos, T.M., Galanopoulos, D.G. and Burton, P.W., 1994. Seismicity in the Hellenic volcanic arc: relations between seismic parameters and the geophysical fields in the region. Geophys. J. Int., 117, 677-694.
  • Τsokas G., Tsourlos P. and Szymanski J. (1997). Square array resistivity anomalies and inhomogeneity ratio calculated by the finite element method. Geophysics, 62, 426-435. (ISSN: 0016-8033).
  • Tsourlos P., Szymanski J., and Tsokas G. (1998). A smoothness constraint algorithm for the fast 2-D inversion of DC resistivity data. Journal of the Balkan Geophysical Society, 1, 3-13.
  • Karagianni, E.E., Panagiotopoulos, D.G, Papazachos, C.B. and Burton, P.W. (In Greek)  Shallow crustal structure of the Mygdonian basin from Rayleigh wave dispersion using the inversion method.  (In Greek) Proc. 8th International Congress of the Geological Society of Greece, Boll. Geol. Soc. Greece, XXXII, 4, 309-319, 1998.
  • Karagianni, E.E., Panagiotopoulos, D.G., Papazachos, C.B. and Burton, P.W. A study of shallow crustal structure in the Mygdonia Basin (N. Greece) based on the dispersion curves of Rayleigh waves. Journal of the Balkan Geophysical Society, 2, 3-14,1999.
  • Tsapanos, T.M., Galanis, O.Ch., Koravos, G.Ch and Musson, R.M.W., 2002. A method for Bayesian estimation of the probability of the local intensity for some cities of Japan. Ann. of Geophysics, 45, 657-671.
  • Musson, R.M.W., Tsapanos, T.M. and Nakas, Ch.T, 2002. A power-law function for earthquake inter-arrival time and magnitude. Bull. Seismol. Soc. Am., 92, 1783-1794.
  • Koravos, G.Ch., Main, I.G., Tsapanos, T.M. and Musson, R.M.W., 2003. Maximum earthquake magnitudes in the Aegean area constrained by tectonic moment release rates. Geophys. J. Int.,, 152, 94-112.
  • Koravos, G.Ch., Main, I., Tsapanos, T.M., Musson, R.M.W., 2003. Perceptible earthquakes in the broad Aegean area. Tectonophysics,371, 175-186.
  • Tsourlos, P, Ogilvy R., Meldrum P. and Williams G. (2003). Time-lapse Monitoring in Single Boreholes Using Electrical Resistivity Tomography. Journal of Environmental and Engineering Geophysics,. 8, 1-14. (ISSN: 1083-1363).
  • Tsourlos P., Szymanski J. and Tsokas G. (2005). A generalised iterative back-projection algorithm for the 2-D reconstruction of resistivity data. Journal of the Balkan Geophysical Society ,8, 37-52.
  • R.D. Ogilvy, P.I. Meldrum, O. Kuras, P.B. Wilkinson, J.E. Chambers, M. Sen, A. Pulido-Bosch, J. Gisbert, S. Jorreto, I. Frances, P. Tsourlos , 2009. Automated monitoring of coastal aquifers with electrical resistivity tomography. Near Surface Geophysics, Vol 7, No. 5-6,  pp. 367-375. (ISSN: 1569-4445).
  • Tsourlos, P., Ogilvy, R., Papazachos, C., and Meldrum, P., Measurement and inversion schemes for single borehole-to-surface electrical resistivity tomography surveys, J. Geoph. Engineering, doi:10.1088/1742-2132/8/4/001, 8, 487-497, 2011.

 

  UNITED STATES OF AMERICA

  Lamont Doherty Earth Observatory of Columbia University, NY
  Western Washington University, Bellingham
  School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology
  Seismological Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena
  Pennsylvania State University, State College
  Seismological Laboratory, Berkeley University
  Colorado School of mines
  • Kiratzi, A. and C. Langston (1989). Estimation of earthquake source parameters of the May 4, 1972 event of the Hellenic arc by the inversion of waveform data, Physics of the Earth and Planetary Interior, 57, 225-232.
  • Kiratzi, A., Wagner, G. and C. Langston (1991). Source parameters of some large earthquakes in Northern Aegean determined by body waveform inversion, Pure and Applied Geophysics, 135, 515- 527.
  • Kiratzi, A. and C. Langston (1991). Moment tensor inversion of the January 17, 1983 Kefallinia event of Ionian Islands (Greece), Geophysical Journal International, 105, 529-535.
  • Nolet, G. and Papazachos, C. B., Seismic tomography and constraints on the composition of the upper mantle, In: High Pressure and High Temperature Research on Lithosphere and Mantle Materials, Eds. M. Mellini, G. Ranalli, C. Ricci, and V. Trommsdorff, 67-87,1996.
  • Papazachos, C. B. and Nolet. G., P and S deep velocity structure of the Hellenic area obtained by robust non-linear inversion of travel times, J. Geophys. Res., 102, 8349-8367, 1997.
  • Papazachos, C. B. and Nolet., G., Non-linear arrival time tomography, Annali di Geofisica, 40, 85-97, 1997.
  • Brodsky, E. E., Karakostas, V. and Kanamori, H. A new observation of dynamically triggered regional seismicity: earthquakes in Greece following the August, 1999 Izmit, Turkey earthquake. Geophysical Research Letters, 27, 2741–2744, 2000.
  • Beck, M., Burmester, R., Kondopoulou, D. and  Atzemoglou, A.(2001)The palaeomagnetism of Lesbos , N.E. Aegean, and the Eastern Mediterranean inclination anomaly.Geoph. J. Int. 145, 1-19.
  • Papadimitriou, E. E. and Sykes, L. R. Evolution of the stress field in the Northern Aegean Sea (Greece). Geophysical Journal International, 146, 747–759, 2001.
  • Roumelioti, Z., Dreger, D., Kiratzi, A., and Theodoulidis, N. (2003). Slip distribution of the September 7, 1999 Athens earthquake inferred from an empirical Green’s function study, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 93(2), 775 - 782.
  • Roumelioti, Z., Kiratzi, A. and D. Dreger (2004). The source process of the July 26, 2001 Skyros Island (Greece) earthquake, Geophysical Journal International, 156 (3), 541-548.
  • Benetatos, C., Dreger, D. and A. Kiratzi (2007). Complex and segmented rupture associated with the 14 August 2003 (Mw 6.2) Lefkada (Ionian Islands) earthquake, Bulletin of the Seismological Society of America, Vol. 97, No. 1B, 35–51, doi: 10.1785/ 0120060123.
  • Tassis, G.A., Hansen, R.O., Tsokas, G.N., Papazachos, C.B., and Tsourlos, P.I., Two-dimensional inverse filtering for the rectification of the magnetic gradiometry signal, Near Surface Geoph., 6, 113-122, 2008.
  • Boore, D. M., Skarlatoudis, A., Margaris, B., Papazachos, C., and Ventouzi, C. Along-arc and back-arc attenuation, site response, and source spectrum for the intermediate-depth January 8, 2006, M 6.7 Kythera, Greece, earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am., 99, 2410—2434, 2009.
  • Milea, C.M., Hansen, R.O., Tsokas, G.N., Papazachos, C. B., and Tsourlos, C.I., Complex attributes of the magnetic signal for multiple sources: Application to signals from buried ditches, Archaeological Prospection, 17(2), 89-101, DOI: 10.1002/arp.376, 2010.
  • Karamanos, Ch. K., Karakostas, V. G., Seeber, L., Papadimitriou, E. E. and Kilias, A. A. Recent seismic activity in central Greece revealing local seismotectonic properties. Bull. Geol. Soc. Greece, XLIII, 2075–2083, 2010.
  • Karaoulis M.C,. Kim J.-H and. Tsourlos  P.I , 2011. 4D active time constrained resistivity inversion Journal of Applied Geophysics, 73, 25-34. .( ISSN: 0926-9851)
  • Newman, A.V., Stiros, S., Feng, L., Psimoulis, P., Moschas, F., Jiang, Y., Papazachos, C., Panagiotopoulos, D., Karagianni, E. and Vamvakaris, D. Recent Geodetic Unrest at Santorini Caldera Greece, Geophys. Res. Lett., doi: 10.1029/2012GL051286, 2012.