Καραγιάννη Ιωάννα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επικοινωνία

Telephone: 2310-991424
E-mail: ikara@geo.auth.gr
Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Φυσικής, Α.Π.Θ. (2001)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γεωφυσική, Α.Π.Θ. (2004)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Σεισμολογία Α.Π.Θ. (2012)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 • Παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου
 • Ανάλυση δεδομένων για τον υπολογισμό σεισμικών παραμέτρων
 • Μελέτη σεισμικών ακολουθιών
 • Κατασκευή σεισμικών καταλόγων και υπολογισμός σχέσεων μετατροπής σεισμικών μεγεθών
 • Μελέτη του πεδίου των Τάσεων
 • Υπολογισμός μηχανισμών γένεσης σεισμών
 • Μελέτη της χρονικά εξαρτώμενης σεισμικότητας
 • Μεσοπρόθεσμη πρόγνωση σεισμών
 • Συλλογή σεισμολογικών δεδομένων στην ύπαιθρο, μελέτη και επεξεργασία των σεισμικών καταγραφών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Ερευνητικό Προσωπικό ΠΕ04 Περιβάλλοντος στον Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ. με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (2006-2014).
 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) στον Σεισμολογικό Σταθμό του Α.Π.Θ. (2014- σήμερα).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συμμετοχή στη διδασκαλία 5 μαθημάτων και εργαστηριακών μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2002-σήμερα).
 • Επίβλεψη Διπλωματικών εργασιών για φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας του Α.Π.Θ. (2020-σήμερα).
 • Εκπαιδευτικές ομιλίες με αντικείμενο την Επιστήμη της Σεισμολογίας και την σεισμικότητα της Ελλάδας σε μαθητές όλων των βαθμίδων και για το ευρύ κοινό.
 • Άσκηση φοιτητών στο ύπαιθρο στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων.